Με την πάροδο του χρόνου και με συνεχή βελτίωση στις μελέτες οχημάτων έχουμε κερδίσει την γνώση και εμπειρία για να παρέχουμε καινοτόμες λύσεις στα πλαίσια πάντα της Ελληνικής νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών Οδηγιών της Ε.Ε.

Το οργανωμένο και εξειδικευμένο τμήμα των μηχανικών και τεχνικών υποστήριξης της ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ,όσον αφορά τις ιδιαίτερες κατασκευές στα οχήματα υλοποιεί συμφέρουσες καινοτόμες μετατροπές και διασκευές , ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη ή της κάθε επιχείρησης.


Αναλαμβάνουμε :

 • Μελέτες για Οχήματα Ειδικών Μεταφορών.
 • Μελέτες για Οχήματα Ειδικών χρήσεων – ειδικού σκοπού.
 • Μελέτες διασκευών φορτηγών – επικαθήμενων – ρυμουλκουμένων.
 • Μελέτες λεωφορείων ειδικού διαδρόμου.
 • Μελέτες Υδραυλικής πλατφόρμας φόρτωσης (Υδραυλική πόρτα).
 • Μελέτες Υδραυλικών μηχανισμών αυτοφόρτωσης σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα αποφάσεις του Υ.Μ.Ε. (παπαγαλάκια).
 • Μελέτες Αφαιρούμενων αμαξωμάτων (κάδοι-αλυσιδάκια).
 • Μελέτες ειδοποιημένων οχημάτων για έλξη επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών.
 • Μελέτες ADR

Με ένα εξαιρετικά έμπειρο προσωπικό που προσφέρει  συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες ολοκληρώνουμε την διαδικασία του τεχνικού φακέλου του οχήματος μαζί με την άδεια κυκλοφορίας προς τις Διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2007/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει τις προσπάθειές της για να εξασφαλίσει σε όλους τους χρήστες των δρόμων το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας.

Προτείνει, προς την κατεύθυνση αυτή, νέες τεχνικές διατάξεις για τον κλάδο του αυτοκινήτου. Αυτές οι διατάξεις επιτρέπουν εξάλλου την ενίσχυση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και την απλοποίηση της διαδικασίας έγκρισης μηχανοκίνητων οχημάτων διασφαλίζοντας συγχρόνως έναν υψηλό βαθμό ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας.


Αναλαμβάνουμε :

 • Ρυμουλκούμενων και Ημιρυμουλκούμενων οχημάτων ή πλαισίων (Ελληνικής κατασκευής ή Εισαγωγής).
 • Γ.Ε.Μ.Ο. (Έγκριση Μεμονωμένων οχημάτων)
 • Αυτοκινούμενων ή Ρυμουλκούμενων τροχόσπιτων.
 • Λεωφορείων (Ελληνικής κατασκευής ή Εισαγωγής)

Η εξαιρετική γνώση της κείμενης νομοθεσίας σε συνδυασμό με την εμπειρία των διαδικασιών  που απαιτούνται, μας δίνουν την δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε ταχύτατα και με απόλυτη αξιοπιστία  οποιασδήποτε υποβαλλόμενης μελέτης από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις κατά την φάση της έκδοσης έγκρισης τύπου στην Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων και στις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών.

Στα τεχνικά έργα η χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού είναι σημαντική αν όχι απαραίτητη. Μηχανήματα έργου εννοούνται όλα τα αυτοκινούμενα που λειτουργούν κινητήρια θερμική μηχανή όπως εκσκαφείς , φορτωτές , αυτοκινούμενοι γερανοί κ.α.

Τα Μ.Ε. οφείλουν να φέρουν ειδική πινακίδα κυκλοφορίας (κίτρινου χρώματος). Η πινακίδα φέρει τον ειδικό αριθμό με τον οποίο το συγκεκριμένο μηχάνημα έχει απογραφεί/καταγραφεί στους καταλόγους του ΥΠΕΧΩ∆Ε και έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας.

Η χρήση και ικανότητα του μηχανήματος προδιαγράφεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του κατασκευαστή που συνοδεύει το μηχάνημα. Τα μηχανήματα πρέπει να φέρουν όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα (π.χ. πείρους, φώτα, υαλοκαθαριστήρες κ.λ.π) τα οποία να λειτουργούν καλώς σύμφωνα με το (Π∆ 394/95). Τα μηχανήματα σε όσα είναι απαραίτητο πρέπει έχει γίνει η πιστοποίηση των ανυψωτικών τους.

Με μία ομάδα έμπειρων μηχανικών και συμβούλων που διαθέτουμε, φροντίζουμε να γίνετε σωστή χρήση σε ένα μηχάνημα έργου με όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Αναλαμβάνουμε :

 •  Tην έκδοση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων στο μηχάνημα (αν χρειάζεται αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία για μεμονωμένη έγκριση τύπου)
 • Επιθεωρούμε το όχημα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, την άμεση επισκευή του σε περιπτώσεις αβαρίας οποιουδήποτε συστήματος/εξαρτήματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή, αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος.
 • Εκδίδουμε πιστοποιητικό ανυψωτικής ικανότητας από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης (όπου απαιτείται).
 • Ελέγχουμε αν υπάρχει καρτέλα συντήρησης και επισκευής μαζί με τα πιστοποιητικά ανυψωτικής ικανότητας (τουλάχιστον φωτοαντίγραφα) που συνοδεύουν το μηχάνημα στο εργοτάξιο και πρέπει να ζητούνται και να ελέγχονται πριν την έναρξη λειτουργίας του μηχανήματος στο έργο.
 • Ελέγχουμε αν ο χειριστής του μηχανήματος πρέπει να έχει την απαραίτητη άδεια οδήγησης και εμπειρία. (Δεν απαιτείται το παραπάνω για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας μόνο για χρήση του μηχανήματος) Αν δεν έχει άδεια οδήγησης δεν επιτρέπεται να οδηγήσει κανένα μηχάνημα έργου( Έχουμε την δυνατότητα και την γνώση μέσα από ειδικά σεμινάρια να ετοιμάσουμε τον κάθε ενδιαφερόμενο να προετοιμαστεί προκειμένου να δώσει εξετάσεις για την άδεια χειριστού).

Με το προσωπικό που διαθέτουμε ολοκληρώνουμε όλη την διαδικασία για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων προς τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων .

Όλα αυτά τα χρόνια στον τομέα της βιομηχανίας καταφέραμε να αποκτήσουμε μία μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία με ένα οργανωμένο και απόλυτα εξειδικευμένο τμήμα μελετών μαζί με τους συνεργάτες μας ,οποιουδήποτε μεγέθους βιομηχανίας και βιοτεχνικής επιχείρησης ή επαγγελματικού εργαστηρίου.


Αναλαμβάνουμε τις άδειες για τις μεταποιητικές δραστηριότητες :

 • Άδειες Βιοτεχνίας / Βιομηχανίας
 • Άδειες Επαγγελματικού Εργαστηρίου
 • Άδειες Μηχανολογικής Εγκατάστασης Παροχής Υπηρεσιών
 • Άδειες Αποθηκών που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3982/2011
 • Άδειες Αποθηκών που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.4302/2014
Με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την σύνταξη του τεχνικού φακέλου που απαιτείται προς το Τμήμα Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων και Επαγγελμάτων ολοκληρώνουμε την αδειοδότηση της μεταποιητικής δραστηριότητας κάθε επιχείρησης.

Εμείς, η ομάδα της ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ επενδύοντας στην γνώση , παρακολουθώντας αδιαλείπτως τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας , πετύχαμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποτελέσουμε μία από τις πιο ολοκληρωμένες και αξιόπιστες προτάσεις εφαρμογής και υπηρεσιών στον τομέα των αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Για την έκδοση της γνωστοποίησης  λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κάθε κατηγορίας επιχειρήσεων, πρώτο βήμα μας είναι να γίνει προέλεγχος του χώρου στον οποίο θέλει να επενδύσει μία επιχείρηση από σύμβουλο μηχανικό της ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ διότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που καθορίζουν αν μπορεί να εκδοθεί βεβαίωση εγκατάστασης  και γνωστοποίηση λειτουργίας του καταστήματος στον συγκεκριμένο χώρο.


Αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία και την εκπόνηση των μελετών των παρακάτω κατηγοριών :

 • Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Επιχειρήσεις μαζικής Εστίασης πλήρους και πρόχειρου γεύματος και Επιχειρήσεις Αναψυχής ( εστιατόρια , ψητοπωλεία , οβελιστήρια , σνακ μπαρ , αναψυκτήρια , καφετερίες , μπαρ και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες ).

 • Καταστήματα Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών

Παντοπωλεία, κρεοπωλεία , οπωροπωλεία , ιχθυοπωλεία , κάβες ποτών , καταστήματα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων , πρατήρια άρτου , πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστικής, καφεκοπτεία και παρόμοιες δραστηριότητες .

 • Καταστήματα Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Κομμωτήρια , καταστήματα περιποίησης χεριών- ποδιών, εργαστήρια  tattoo καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  εντός τουριστικών καταλυμάτων και αυτόματοι πωλητές).

 • Συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων (γενικό συνεργείο , μοτοσυκλετών , μικροφθορών αμαξωμάτων, φανοποιείο, συνεργείο τροχών , εξατμίσεων )
 • Σταθμοί οχημάτων Parking (υπαίθριων και στεγασμένων ιδιωτικών και δημόσιων χώρων με υγρά καύσιμα ή χωρίς)
 • Εταιρείες οδικής βοήθειας
 • Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ)
 • Πλυντήρια – Λιπαντήρια Οχημάτων
 • Συνεργεία Επισκευής και Συντήρησης Μηχανημάτων Έργων

      Αναλαμβάνουμε την έκδοση  για : 

 1. Βεβαιώσεις Χρήσεων Γης
 2. Ηλεκτρολογικές μελέτες.
 3. Μελέτες εξαερισμού – αερισμού Τοπογραφικά.
 4. Μελέτη πυρασφάλειας και έκδοση πιστοποιητικού.
 5. Μελέτη Ηλεκτροφωτισμού για κυκλοφοριακή σύνδεση (όπου απαιτείται)
 6. Έγκρισης Κυκλοφοριακής Σύνδεσης (όπου απαιτείται).
 7. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
 8. Έκδοση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος.
 9. Άδεια ιδρύσεως
 10. Άδεια Λειτουργίας

    Με όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς τις Διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών για την ολοκλήρωση της αδειοδότησης της επιχείρησης σας.

Η Σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας απαιτείται σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία στις παρακάτω γενικές περιπτώσεις:
Το έτος κατασκευής του ακινήτου  καθορίζει πότε απαιτείται υποβολή στην πολεοδομία μελέτης παθητική πυροπροστασίας και όπου απαιτούνται σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας τότε συντάσσεται και μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας.

Όλα τα κτίρια, ανεξαρτήτως της χρήσης τους, διακρίνονται από άποψη πυροπροστασίας σε
υφιστάμενα και νέα. Είναι σημαντικό  να γνωρίζουμε το έτος κατασκευής του ακινήτου για να μπορούμε να συντάσσουμε κάθε φορά και διαφορετικά την ενεργητική μελέτη.


Προκειμένου να προταθούν οι καλύτερες λύσεις έχοντας εξειδικευμένες γνώσεις μαζί με τους συνεργάτες μας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την λήψη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας και πυρασφάλειας χώρων υψηλού κινδύνου , εκπονούμε μελέτες πυρασφάλειας και αναλαμβάνουμε την έγκριση από την αρμόδια Πυροσβεστική υπηρεσία μαζί με την έκδοση του πιστοποιητικού πάσης φύσεως επαγγελματικού χώρου και δραστηριοτήτων όπως :

 • Χώρους συνάθροισης κοινού (Εστιατόριο, Μπαρ, Καφετέριες κλπ)
 • Καταστήματα
 • Συνεργεία Αυτοκινήτων
 • Σταθμούς Αυτοκινήτων
 • Εμπορικά Κέντρα
 • Ξενοδοχεία
 • Εργοστάσια
 • Αποθήκες
 • Εργαστήρια
 • Κατασκηνώσεις
 • Παιδικούς Σταθμούς
 • Γυμναστήρια

Μπορούμε να σας παρέχουμε εγγυημένες λύσεις για κάθε ιδιαιτερότητα του κτιρίου σας ή της επιχείρησης σας.

Ο Σύμβουλος Ασφαλείας για την μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (σύμβουλος) είναι κάθε πρόσωπο διοριζόμενο από τον προϊστάμενο της επιχείρησης και έχει ως κύρια αποστολή να αναζητεί κάθε μέσο και να προωθεί κάθε ενέργεια, στο πλαίσιο των σχετικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ώστε να διευκολύνει την εκτέλεση των δραστηριοτήτων αυτών τηρουμένων των ισχυουσών ρυθμίσεων και υπό βέλτιστες συνθήκες ασφαλείας.


Η ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  αναλαμβάνει με  πιστοποιημένο  σύμβουλο τον κ.Γουναρίδη Δημήτριο  την κάλυψη της νομοθετικής υποχρέωσης ύπαρξης συμβολαίου με ΣΑΜΕΕ σε μια επιχείρηση :

 • τις διαδικασίες για την τήρηση των κανόνων αναγνώρισης των μεταφερόμενων επικίνδυνων εμπορευμάτων,
 • την πρακτική της επιχείρησης σχετικά με τη συνεκτίμηση, κατά την αγορά των μεταφορικών μέσων, κάθε ειδικής ανάγκης σε σχέση με τα μεταφερόμενα επικίνδυνα εμπορεύματα,
 • τις διαδικασίες επιθεώρησης του υλικού που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων ή για τις ενέργειες φορτοεκφόρτωσης, το γεγονός ότι το αρμόδιο προσωπικό της επιχείρησης έχει λάβει κατάλληλη κατάρτιση η οποία και είναι εγγεγραμμένη στο φάκελό του, την εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ατυχημάτων ή περιστατικών που μπορούν να πλήξουν την ασφάλεια κατά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ή κατά τις ενέργειες φορτοεκφόρτωσης,
 • την ανάλυση και εάν παραστεί ανάγκη, τη σύνταξη αναφοράς σχετικά με τα ατυχήματα, τα περιστατικά ή τις σοβαρές παραβάσεις που διαπιστώνονται κατά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ή κατά τις ενέργειες φορτοεκφόρτωσης,
 • την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων για να αποφευχθεί η επανάληψη ατυχημάτων, περιστατικών ή σοβαρών παραβάσεων,
 • τη συνεκτίμηση των νομοθετικών προϋποθέσεων και των ιδιαίτερων αναγκών σε σχέση με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων κατά την επιλογή και τη χρησιμοποίηση υπεργολάβων ή άλλων μεσαζόντων,
 • την εξακρίβωση κατά πόσον το προσωπικό που ασχολείται με τη μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων ή τη φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων αυτών διαθέτει διαδικασίες εκτέλεσης και λεπτομερείς εντολές,
 • την ευαισθητοποίηση στους κινδύνους που συνδέονται με τη μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων ή τη φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων αυτών,
 • την εφαρμογή μεθόδων επιθεώρησης ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη, στα μεταφορικά μέσα, των εγγράφων και εξοπλισμών ασφαλείας που πρέπει να συνοδεύουν τις μεταφορές και τη συμμόρφωση των εν λόγω εγγράφων και εξοπλισμών με τις οικείες ρυθμίσεις,
 • την εφαρμογή μεθόδων επιθεώρησης ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων σχετικά με τις ενέργειες φορτοεκφόρτωσης.

 Σύμφωνα με την 1.8.3 παράγραφο της Συμφωνίας ADR, που κάθε επιχείρηση οι δραστηριότητες της οποίας περιλαμβάνουν τη μεταφορά, ή τη σχετική συσκευασία, φόρτωση, πλήρωση ή εκφόρτωση επικινδύνων εμπορευμάτων οδικώς υποχρεούται να διορίζει έναν ή περισσότερους συμβούλους ασφαλείας για τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων, υπεύθυνους για την αποφυγή κινδύνων εγγενών σε τέτοιες δραστηριότητες όσον αφορά σε άτομα, ιδιοκτησίες και στο περιβάλλον.

Η εταιρεία EUROCHECK Ε.Π.Ε. ως Ελληνικός Ανεξάρτητος Φορέας Πιστοποίησης και Ελέγχου, αναγνωρισμένος από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), έχει επισυνάψει  σύμβαση με το γραφείο μας  και έχει εντάξει στο δυναμικό των επιθεωρητών της  τον κο. Γουναρίδη Δημήτριο (διευθύνων σύμβουλο της ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ).


Αναλαμβάνουμε  ως κύριο αντικείμενο τους Αρχικούς και  Περιοδικούς  Ελέγχους (Τύπου ΑΑ, Τύπου Α και Τύπου Β)

Αναλυτικότερα, τα Ανυψωτικά Μηχανήματα υπόκεινται υποχρεωτικά:

 • Σε Αρχικό Έλεγχο, Τύπου ΑΑ.
  Σκοπός του Αρχικού Ελέγχου είναι να εξασφαλίσει την ορθή εγκατάσταση και καλή λειτουργία του Ανυψωτικού Μηχανήματος.
 • Σε Περιοδικό Επανέλεγχο, που διακρίνεται σε δύο τύπους:
  • Τύπος Α (πλήρης έλεγχος).
  • Τύπος Β (μερικός έλεγχος).

  Πεδίο των Ανυψωτικών Μηχανημάτων που πιστοποιούμε  :

 1. Γερανοί ναυπηγοκατασκευαστικής ζώνης, γερανοί εξυπηρέτησης λιμένων.
 2. Γερανοί που λειτουργούν σε χαλυβουργίες, χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου διακινούνται επικίνδυνα υλικά, γερανοί με ικανότητα ίση ή άνω των 2 τόνων.
 3. Γερανοί που λειτουργούν σε χαλυβουργία, χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου διακινούνται επικίνδυνα υλικά, γερανοί με ικανότητα κάτω των 2 τόνων.
 4. Γερανογέφυρες με ικανότητα ίση ή άνω των 5 τόνων
 5. Γερανογέφυρες με ικανότητα κάτω των 5 τόνων.
 6. Οικοδομικοί πυργογερανοί
 7. Μικροί γερανοί οικοδομών μέχρι 250 kg (παπαγαλάκι)
 8. Γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού με ικανότητα ίση ή άνω των 2 τόνων.
 9. Γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού με ικανότητα κάτω των 2 τόνων.
 10. Ανυψωτικά για τα οποία υπάρχει κίνδυνος πτώσης του χειριστή ή άλλου εργαζομένου από κατακόρυφο ύψος άνω των 3 m.
 11. Μηχανήματα έργων που είναι: Γερανοί, Καλαθοφόρα, Γερανοί- εκσκαφείς, Γερανογέφυρες.
 12. Αναβατόρια ανύψωσης οικοσκευών, τροφοδοσίας, αεροσκαφών
 13. Αναβατόρια ασθενών επιβατών αεροσκαφών, εξέδρες εργασίας
 14. Αντλίες σκυροδέματος
 15. Περονοφόρα
 16. Ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων άνω των 4 m.
 17. Ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων μέχρι 4 m.
 18. Γερανοί περισυλλογής οχημάτων
 19. Χειροκίνητες μηχανές ανύψωσης άνω των 100 kg
 20. Αναβατόρια μη αυτοκινούμενα
 21. Υδραυλικοί μηχανισμοί με ψαλιδωτές εξέδρες με ικανότητα άνω των 200 kg
 22. Εξέδρες εργασίας.

 Χορήγηση Πιστοποίησης

Το Πιστοποιητικό αφορά αποκλειστικά συγκεκριμένο ανυψωτικό μηχάνημα του πελάτη.

Πιστοποίηση Προϊόντων, Διεργασιών & Υπηρεσιών (Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων)

Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο κατάταξης των ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ ( Ν.4276/2014 ( ΦΕΚ Α’ 155 ) αρμόδιος φορέας για την έκδοση των πιστοποιητικών κατάταξης των Ξενοδοχείων και των Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων-Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ), σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα, είναι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.).

Απαραίτητη προϋπόθεση για το Τουριστικό Κατάλυμα είναι η ύπαρξη του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας. Για τα νέα Τουριστικά Καταλύματα, η διαδικασία ξεκινά αμέσως μετά την υποβολή του σχετικού φακέλου στην οικεία Π.Υ.Τ και την έκδοση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας. Η επιχείρηση, αιτείται αρχικά στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.) για την έκδοση του Πιστοποιητικού Κατάταξης. Εν συνεχεία, ο εκμεταλλευτής του Καταλύματος επιλέγει τον επιθυμητό Φορέα Ελέγχου και Πιστοποίησης από το μητρώο του Ξ.Ε.Ε. για τον έλεγχο και επιθεώρηση του Καταλύματος, με σκοπό την έκδοση της Τεχνικής Έκθεσης και τη χορήγηση της Βεβαίωσης Συνδρομής των προϋποθέσεων για την κατάταξη του Καταλύματος, για τη συγκεκριμένη κατηγορία αστέρων ή κλειδιών. Τελικώς, ακολουθεί η επίσημη έκδοση του Πιστοποιητικού Κατάταξης από το Ξ.Ε.Ε.


Αναλαμβάνουμε την διαδικασία κατάταξης :

 • Υπογραφή της Σύμβασης με τον Φορέα
 • Επιτόπιος Έλεγχος & Επιθεώρηση από τον Επιθεωρητή του Φορέα στο Κατάλυμα
 • Σύνταξης Τεχνικής Έκθεσης & Βεβαίωση Συνδρομής από τον Φορέα και αποστολή στο Ξ.Ε.Ε.
 •  Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης από τον Ξ.Ε.Ε.

Οι επιθεωρητές μας είναι άριστα εκπαιδευμένοι και διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία στον χώρο προκειμένου να περατώσουν και να ολοκληρώσουν τον φάκελο της πιστοποίησης.

Το πρότυπο ISO 9001: 2015 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο δημιουργίας, εφαρμογής και διατήρησης ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για κάθε εταιρεία και οργανισμό.

Το ISO 9001 χρησιμοποιείται   από οργανισμούς, εταιρείες και επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους και οποιασδήποτε μορφής.

Το ISO 9001:2015, ως διεθνές πρότυπο, αναγνωρίζεται ως η βάση για κάθε εταιρεία στην προσπάθεια της να δημιουργήσει ένα σύστημα το οποίο να εξασφαλίζει διαρκώς την ικανοποίηση του πελάτη και τη διαρκή ποιοτική βελτίωση.

Ο έλεγχος γίνεται από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, οι πελάτες δεν χρειάζεται να ελέγχουν οι ίδιοι την εταιρεία.


Οφέλη του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας  :

 • Επίτευξη και διατήρηση της ποιότητας  των υπηρεσιών και προϊόντων για την ικανοποίηση νομοθετικών απαιτήσεων, απαιτήσεων πελατών, κλπ
 • Εντοπισμός των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών.
 • Βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη.
 • Βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης και της παραγωγικότητας.
 • Μείωση του κόστους που οφείλεται εσωτερικά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας.
 • Καθορισμός υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων σε όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό
 • Γρήγορη εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών.
 • Αύξηση εμπιστοσύνης, φερεγγυότητας και κύρους της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τον Ν.1568/85 και το Π.Δ. 17/96 οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφαλείας προς τον εργοδότη είναι συμβουλευτικές και έχει την υποχρέωση επίβλεψης των συνθηκών εργασίας.


Ως Τεχνικοί Ασφαλείας πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

 1. Να παρέχουμε  στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές πάνω σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας για να μην προκληθούν εργατικά ατυχήματα. Επιβλέπουμε τις συνθήκες εργασίας , επιθεωρούμε τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και τον ατομικών μέσων των εργαζομένων. Κάθε φορά αναφέρουμε στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη μέτρων και προτείνουμε μέτρα αντιμετώπισης  τις εφαρμογής τους.
 2. Την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πριν από την λειτουργία τους , καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους. Επιβλέπουμε την εφαρμογή των μέτρων της ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊστάμενους των τμημάτων ή τον εργοδότη της επιχείρησης.
  Για την αναφορά όλων των μέτρων που έχουμε ελέγξει την ώρα που βλέπουμε την εφαρμογή των τεχνικών μέσων και της παραγωγικής διαδικασίας ως τεχνικοί ασφαλείας καταχωρούμε σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης , το οποίο σελιδομετρήται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ΄αυτό το βιβλίο.

Ο τεχνικός ασφαλείας έχει , κατά την άσκηση του του έργου του ,ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη , για θέματα της αρμοδιότητας του , δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασης του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του τεχνικού ασφαλείας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

Ο τεχνικός ασφαλείας έχει την υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.

Η Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου ανεξάρτητα από τον αριθμό εργαζομένων που απασχολεί μια επιχείρηση ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον είναι υποχρεωμένη να διατηρεί επικαιροποιημένη τη μελέτη για την αποφυγή εργατικών ατυχημάτων σύμφωνα με το Ν. 3805 /2010 , άρθρο 43.

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε για την εκπόνηση της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έχει τα ακόλουθα στάδια :

 • Περιγραφή και καταγραφή της παραγωγικής διαδικασίας
 • Ανάλυση των φάσεων παραγωγής για τον εντοπισμό των παραγόντων κινδύνου
 • Συνέντευξη με τους εργαζόμενους της επιχείρησης για θέματα της υγιεινής και ασφάλειας της επιχείρησης
 • Εντοπισμός των πηγών κινδύνου ( κίνδυνοι για την ασφάλεια , την υγεία και εγκάρσιοι κίνδυνοι )
 • Ανάλυση κινδύνων ανά θέση εργασίας
 • Καταγραφή υπαρχόντων μέτρων ασφαλείας
 • Καταγραφή μη ελεγχόμενων κινδύνων έκθεσης
 • Εξακρίβωση των κινδύνων έκθεσης
 • Ποσοτικός προσδιορισμός παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος
 • Αποτελέσματα εκτίμησης των κινδύνων 
 • Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου

Με την ολοκλήρωση της μελέτης γίνετε παρουσίαση στα στελέχη της επιχείρησης από μια ομάδα συμβούλων μηχανικών και συνεργατών που διαθέτουμε στα ζητήματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία (ν. 3850 /2010), η κάθε επιχείρηση και ο εργοδότης της υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων.

Αυτός ο τομέας δραστηριότητας απευθύνεται σε κάθε μεγέθους επιχειρήσεις και οργανισμούς που το εργασιακό περιβάλλον μπορεί να ενέχει κινδύνους για την υγεία και πιθανότητα εμφάνισης επαγγελματικών ασθενειών.

Αυτές οι δραστηρίοτητες είναι τεχνικά έργα , βιομηχανίες κάθε παραγωγικής δραστηριότητας , χειρισμός μηχανημάτων έργου , βαρέα οχήματα , εργασίες σε ύψος και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες , καθαρισμός και αποκομιδή απορριμμάτων , εργασίες παροχής υγείας, μεταποιητικές δραστηριότητες , ναυπηγικές εργασίες κλπ.

Στις προληπτικές ιατρικές εξετάσεις περιλαμβάνονται:

 • Ακοομέτρηση
 • Σπιρομέτρηση
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Μέτρηση Οπτικής Οξύτητας (Visiotest)

Οι παραπάνω εξετάσεις πραγματοποιούνται είτε στον εργασιακό χώρο της εταιρείας είτε σε συνεργαζόμενα ιατρικά κέντρα , από επιστημονικό προσωπικό  υπό την επίβλεψη του Επιστημονικού Υπευθύνου του Ιατρού Εργασίας.

Αποθήκευση & διαχείριση Αποβλήτων

Η ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ,έχοντας ως πλεονέκτημα την δραστηριοποίηση της σε πλήθος μηχανολογικών μελετών επάνω στον τομέα των οχημάτων ,σε ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας εξυπηρέτησης οχημάτων και στον τομέα της Βιομηχανίας , διαθέτει τεχνογνωσία και εξειδίκευση για την αρτιότερη εκπόνηση των μελετών.


Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε στον τομέα του Περιβάλλοντος:

 1. Περιβαλλοντικές Μελέτες.
 2. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
 3. Περιβαλλοντική Διαχείριση Στερεών & Υγρών αποβλήτων.
 4. Άδειες Συλλογής Μεταφοράς & Προσωρινής Αποθήκευσης Στερεών & Υγρών Αποβλήτων.

Όλοι οι συνεργάτες μας και στελέχη κατέχουν ακαδημαϊκές γνώσεις και άριστες επαγγελματικές εμπειρίες οι οποίες άπτονται με θέματα μηχανικής και περιβάλλοντος.